Opłaty 2020

1. WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2020 r.

Lp Treść Wysokość kwotowa w złotych
1. Składka członkowska 100,00
2. Składka członkowska ulgowa
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
4) kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
50,00
3. Składka członkowska ulgowa
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
25,00
4. Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW

25,00
12,00
5. Legitymacja członkowska 5,00

 

Uwaga:

1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW


ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2020 r.

1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

Uchwała nr 159/IX/2019 ZG PZW z dnia 20 września 2019 r.

Uchwała nr 194/X/2019 ZG PZW z dnia 25 października 2019 r.

 

2. Wysokość składki  na ochronę i zagospodarowanie wód:

Składka pełna
1 Składka podstawowa pełna 190,00
2

Składka dla:

- odznaczonych Srebrną Odznaką PZW

- strażników SSR działających na wodach okręgu PZW w Poznaniu posiadających minimum rok służby 1*

130,00
3

Składka dla:

- odznaczonych Złotą Odznaką PZW - młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat

- mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW 2*

- kobiet bez względu na wiek i staż w PZW

100,00
4

Składka dla:

- członka uczestnika (młodzież do lat 16) - odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

30,00
5 Składka dla członka PZW za osobę towarzyszącą 3* 40,00
Składka niepełna
6 podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody) 180,00
7 podstawowa z brzegu i lodu metodą spławikowo-gruntową 170,00
8 podstawowa na jeden wybrany akwen (jeden staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie metody) 160,00
Składka uzupełniająca
9 uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej 4* 10,00-30,00
Zwolnieni z wnoszenia składki
10

- Członkowie Honorowi  PZW

- Członkowie PZW którym udzielono ulgi na podstawie uchwały Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla niepełnosprawnych członków 5*

0,00

Nie zdanie rejestru amatorskiego połowu ryb za rok ubiegły skutkuje utratą prawa do korzystania ze składki ulgowej wynikającej z posiadanych odznaczeń, płci, wieku lub niepełnosprawności.

 

Objaśnienie:

1*) Strażnik korzystający z ulgi winien przedstawić aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR potwierdzająca roczny staż, a w przypadku wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo zaświadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR o stażu służby.

2*) Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub legitymacji Członkowskiej poświadczającej staż.

3*) Składkę za osobę towarzyszącą wnosi się bezpośrednio w Biurze ZO PZW w Poznaniu na podstawie złożonego pisemnego wniosku. Osoba towarzysząca nabywa uprawnienia do wędkowania w granicach uprawnień, stanowiska i limitu połowu Członka PZW wnoszącego składkę. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do posiadania karty wędkarskiej. Wnoszący składkę otrzymuje dla osoby towarzyszącej zezwolenie na amatorski połów ryb.

4*) Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej podstawowej do składki pełnej podstawowej.

5*) Ulgi udziela Zarząd Okręgu członkom PZW posiadającym znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową, na pisemny wniosek zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.  

 

3. Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską:

Opłata za egzamin na kartę wędkarską - 30,00 zł z VAT Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat  

 

4. Wysokość składek i opłat okresowych za zezwolenie na wędkowanie na wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki):

Lp. Treść Wysokość w zł
składki dla Członków PZW opłaty dla osób niezrzeszonych* z VAT
1 zawody 10,00 x
2 1 dzień 35,00 60,00
3 3 dni 55,00 85,00
4 7 dni 80,00 135,00

*) Osoba niezrzeszona to osoba która nie wniosła składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na dany rok kalendarzowy i tym samym nie jest Członkiem PZW.

 

5. Wysokość opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych*:

Lp. Treść Wysokość w zł z VAT
1 pełna na wszystkie wody (wszystkie metody) 450,00
2 na wszystkie wody z brzegu (wszystkie metody) 430,00
3 na wszystkie wody z brzegu metodą spławikowo-gruntową 410,00
4 na jeden wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie metody) 390,00
5 wyłącznie na rz. Drawę obwód 3, 5 i 7 (wszystkie metody) 350,00

*) Osoba niezrzeszona to osoba która nie wniosła składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na dany rok kalendarzowy i tym samym nie jest Członkiem PZW.

 

6. Wysokość opłat za zezwolenie na połów ryb kuszą na jez. Dominickim gm. Boszkowo:

Lp. Treść Wysokość w zł
składki dla Członków PZW opłaty dla Członków Stowarzyszenia Spearfishing Poland z VAT
1 1 dzień 60,00 100,00
2 14 dni 170,00 250,00
3 pełen sezon* 550,00 550,00

*) Pełen sezon trwa od 16 maja do 14 października


Uchwała Nr 129/19 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 października 2019 r.

Od 4 stycznia 2021 r.

biuro koła czynne w poniedziałki

w godz. 16.00 - 18.00

oraz

wtorek, środa, czwartek

w godz. 16.00 - 17.00

PSR Leszno

tel. kom. 512 260 506

PSR Zielona Góra

tel. kom. 666 810 302

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości