Zasady wodowania łodzi

Zasady wodowania łodzi, które reguluje tegoroczna Ustawa Prawo Wodne  z dnia 01.01.2018r. Dz.U. z 2017r. poz.1566, z późniejszymi zmianami zmieniły się zasady wodowania łodzi wędkarskich. Omawiany przepis  art.77 ust.1 pkt 7 lit. a )-e) ustawy stanowi, że '''zakazuje poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, z wyłączeniem pojazdów:

a) jednostek organizacyjnych wykonujących uprawnienia właścicielskie w stosunku do wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach,

b) jednostek wykonujących roboty inwestycyjne lub prace utrzymaniowe,

c) jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych,

d) jednostek ratowniczych,

e) organów lub jednostek wykonujących kontrolę w zakresie określonym w przepisach ustawy i przepisach odrębnych''

W związku z powyższym łódki transportowane np na dachu samochodu lub przenoszone do wody ręcznie można wodować dowolnie, natomiast łodzie przewożone na przyczepach podłodziowych mogą być wodowane wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach, slipach - pochylniach.

Ustawa zobacz...

 


Sprzedaż zezwoleń na 2020 r.

w każdy poniedziałek

godz. 16.00 - 17.00

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości