Składki Okręg Wrocław

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2015 r.
Składka przeznaczona na cele statutowe Związku, dzielona w następujący sposób: ZG - 10%, 50% - Okręg, 39% - Koła, 1% - Fundusz Pomocy Kołom. Okręg płaci skarbnikom diety w wysokości 5% uzyskanych wpływów.
1. Składka członkowska 75 zł
2. Składka członkowska ulgowa 50% Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat*, Odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW, Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia *, kobiety po ukończeniu 60 roku życia *. 37 zł
3. Składka członkowska ulgowa 75% Członkowie-uczestnicy do 16 lat *, Odznaczeni Złotą Odznaką z Wieńcami. 18zł
4. Wpisowe Członek zwyczajny PZW Członek uczestnik 25 zł 12 zł
5. Legitymacja członkowska 5 zł
Uwaga: -Zwalnia się członków - uczestników z opłat za legitymację członkowską,
-Opłata za egzamin na kartę wędkarską: 24,60 zł. (z VAT), kandydat na członka - uczestnika (do 16 lat) zwolniony z opłaty za egzamin,
-Zwolnienie z opłaty za egzamin na kartę wędkarską i wpisowego może nastąpić na podstawie stosownej uchwały zarządu koła, ·
-Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają Starostwa Powiatowe, ·
-Karty wędkarskie mieszkańcom Wrocławia wydaje Wydział Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia ul. Bogusławskiego 8-10 (IVp. - pokój 418 od godz. 7.45 do 15.45),
-Karty wędkarskie mieszkańcom spoza Wrocławia wydają właściwe dla rejonu zameldowania Starostwa Powiatowe,
-*System ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek,

OKRĘGOWE SKŁADKI NA ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONĘ WÓD W OKRĘGU WROCŁAWSKIM W 2015 ROKU Składki w 100% przeznaczone są na zagospodarowanie i ochronę wód, dzierżawy, zakup wód, ekologię i ochronę przyrody. Poniższe opłaty uprawniają do wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz wodach nizinnych z brzegu i środków pływających (tam gdzie jest to dozwolone).
I. OKRĘGOWA SKŁADKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD ROCZNA I OKRESOWA
1. Składka normalna 134
2. Składka ulgowa „ I " - 50% 67
3. Składka ulgowa „ II " - 75 % 33
4. Składka ulgowa wnoszona przez członka uczestnika do 16 lat 20
5. Składka ulgowa „III" - 100% 0
II. OPŁATY DLA NIEZRZESZONYCH W PZW I CUDZOZIEMCÓW
1. Opłata podstawowa uprawniająca do wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz wodach nizinnych z brzegu i ze środków pływających. 350 40 Wyjaśnienie: - Składkę ulgową „I"(50%) wnoszą członkowie PZW, tj. młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat, odznaczeni Srebrną Odznaką PZW i Srebrną Odznaką „Zasłużony Strażnik SSR PZW", kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia (System ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek), - Składkę ulgową „II"(75%) wnoszą członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką PZW, - Składka ulgowa III (100%) otrzymują członkowie PZW odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami oraz członkowie PZW od 80 roku życia (System ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek), - Zgodnie z §15 pkt 2 Statutu PZW osoba uhonorowana tytułem „Członka Honorowego PZW" jest zwolniona ze świadczeń członkowskich na rzecz Związku, - Okresowe składki członkowskie okręgowe na zagospodarowanie i ochronę wód nie są objęte ulgami i zwolnieniami, - Opłaty za wędkowanie na kilka kolejnych dni są wielokrotnością opłaty jednodniowej na ochronę i zagospodarowanie wód lub wielokrotnością opłaty jednodniowej dla niezrzeszonych i cudzoziemców. Uwaga: Młodzież niezrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna, posiadającego kartę wędkarską i w czasie jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonków członków PZW - pod warunkiem posiadania karty wędkarskiej. Dodatkowe informacje: - Po ukończeniu 14 lat obowiązuje posiadanie karty wędkarskiej, - Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki, - Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską. - Od byłych członków PZW, posiadających nieaktualne karty wędkarskie, nie pobiera się opłat za egzamin, - Zgodnie z § 14 Statutu PZW składkę członkowską należy opłacić za bieżący rok do dnia 30 kwietnia, po tym terminie obowiązuje opłata wpisowa. · W przypadkach nie opłacania składek, okres przechowywania kartotek członkowskich przez skarbników wynosi 5 lat. - Cudzoziemcy oraz osoby zameldowane na pobyt stały poza granicami Polski zwolnione są z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. - Współmałżonek członka PZW posiadający kartę wędkarską i łowiący w obrębie tego samego stanowiska wędkarskiego zwolniony jest z opłacania składek. - Przypominamy, że obowiązuje rejestracja połowów wędkarskich. Rejestr połowów, należy wypełnić wg zawartej wewnątrz instrukcji. Tylko przyjezdni wędkarze spoza Dolnego Śląska oraz osoby posiadające zezwolenie okresowe nie muszą wypełniać rejestru połowów. - Przypominamy, że przy wnoszeniu opłat skarbnik wpisuje nr karty wędkarskiej do zezwolenia. W naszym Okręgu obowiązują dwa rodzaje zezwoleń - roczne oraz okresowe. Zezwoleń nie wydajemy współmałżonkom członków PZW i młodzieży do 14 lat niezrzeszonej w PZW, którzy mogą wędkować w ramach łowiska i dziennego limitu swego współmałżonka lub opiekuna posiadającego zezwolenie.

Od 4 stycznia 2021 r.

biuro koła czynne w poniedziałki

w godz. 16.00 - 18.00

oraz

wtorek, środa, czwartek

w godz. 16.00 - 17.00

PSR Leszno

tel. kom. 512 260 506

PSR Zielona Góra

tel. kom. 666 810 302

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości